Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia jest ważnym dokumentem określającym warunki, przy spełnieniu których można przeprowadzić realizację danego przedsięwzięcia.

Dla danego przedsięwzięcia można uzyskać wyłącznie jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której można zawrzeć wiele etapów planowanego przedsięwzięcia.

Wystąpić o decyzję można wyłącznie przed realizacją planowanego przedsięwzięcia i przed odrębnymi decyzjami które należy uzyskać w dalszej kolejności, jak decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, czy decyzja o zmianie lasu na użytek rolny.

Warto zwrócić uwagę na posiadanie decyzji wcześniej, na etapie planowania przedsięwzięcia, by w późniejszych etapach jej brak nie powodował przestojów w realizacji przedsięwzięcia.

Wniosek o uzyskanie decyzji przedkłada się do odpowiedniego organu (Wójta, Starosty) i zawierać powinien:

  1. Dokument – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  2. Wypełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3, ustęp 1, pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.08.199.1227 – w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
  3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
  5. Dowód opłaty skarbowej

Przy wypełnianiu karty informacyjnej (pkt. 2.) warto ocenić czy przedsięwzięcie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub obszary Natura 2000. W takim wypadku należy przedłożyć dodatkowe dane, których może wymagać urząd.

Podstawa prawna:

KPA Dz.U. 00.98.1071
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071

Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.08.199.1227
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu Dz.U.05.92.769
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042572573