Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska

Wielokrotnie w ustawie Prawo Ochrony Środowiska pojawia się zaawansowana terminologia, której odniesienie znajdziemy również w innych ustawach, nie do końca związanych ze środowiskiem.

Jednym z terminów jest „instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska”, co to dokładnie znaczy?

Co ciekawe tej definicji nie znajdziemy w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Pojawiają się tam za to definicje poboczne w stylu:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o
[…]

3) eksploatacji instalacji lub urządzenia – rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności;

[…]

6) instalacji – rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

[…]

31) prowadzącym instalację – rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;

[…]

42) urządzeniu – rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu;

42a) użytkowniku urządzenia – rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;

Jak widać, nie rozwiązuje to problemu ustalenia czym są „instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska”.

Sprawę trochę ułatwia nam Prawo Budowalne, które co prawda w definicji nie zawiera poszukiwanych przez nas instalacji, ale zawiera punkt odnoszący się bezpośrednio do nich:

Art. 62. 1.
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Pomimo braku definicji prawnej, przyjmuje się, że instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, to takie instalacje i urządzenia, które służą ochronie, gospodarce i zabezpieczeniu środowiska, oraz ludzi. Są to różnego rodzaju urządzenia sanitarne, separatory, instalacje odpylające i większość urządzeń i instalacji posiadającą własną księgę kontrolną.

Warto przypomnieć, że takie urządzenia i instalacje muszą być przez właściciela kontrolowane przynajmniej raz w roku, zgodnie z Art. 62. ust. 1.