Jak i kiedy sporządzać Kartę Przekazania Odpadu (KPO)?

Karta Przekazania Odpadu jest rodzajem dokumentu pomagającego w ewidencji i sprawozdawczości wymaganej przez art. 66ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Artykuł ten mówi:

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1) wytwórców:

a) odpadów komunalnych,

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Samą ewidencję w myśl art. 67 ustawy przeprowadza się za pomocą nie tylko KPO, ale również poprzez:

  • Kartę ewidencji odpadów,
  • Kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
  • Kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wzór KPO określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010, Dz. U. Nr. 249, poz. 1673, w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Jest to warunek spełnienia art. 68. ustawy o odpadach.

Przekazywanie karty

Art. 69 ustawy o odpadach reguluje w pięciu punktach najważniejsze zasady sporządzania Kart Przekazania Odpadów:

1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

2. Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady.

3. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

4. Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

5. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

Oznacza to, że KPO nie trzeba wykonywać zaraz po odbiorze odpadów, lecz można sporządzić wersję zbiorczą dla danego kodu odpadów , do miesiąca którego karta dotyczy.

KPO w myśl art. 72. należy (wraz z dokumentami ewidencji odpadów) przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.