Jaki wyrób uznaje się za opakowanie?

Aby móc poprawnie nadać symbole recyklingu i co najważniejsze – wiedzieć kiedy je nadać, muszą Państwo określić, czy wyrób, który „otula” inny wyrób należy do grupy opakowań, czy nie.

W tym celu pomoże Państwu kilka punktów z rozporządzeń:

Artykuł 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku, o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888)

1.Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.
2. Za opakowanie uważa się:
1) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, bez uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania;
2) wyrób spełniający funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1:
a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży,
b) jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży;
3) część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, o których mowa w ust. 1, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przykładowy wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych z wyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego uznawania wyrobów za opakowanie.

Ważny jest również podział opakowań ze względu na różne ich kategorie. To również jest regulowane ustawą. Mówi o tym artykuł 4.:

Wyróżnia się następujące kategorie opakowań:
1) opakowania jednostkowe – służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu;
2) opakowania zbiorcze – zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszania cech produktu;
3) opakowania transportowe – służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania uszkodzeniom produktów, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

Zgodnie z artykułem 5. tej ustawy, oznakowania i wszystkie wytyczne ustawy stosuje się do wszystkich grup opakowań!

I jeszcze jedna ważna kwestia: Ustawa o której mowa w tym artykule wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku. Przed tą datą „opakowaniem” był trochę inny towar, o którym więcej mogą Państwo przeczytać w tym artykule. Nie mniej, przepisy obowiązujące od 2014 roku będą od 1 dnia konsekwentnie stosowane, dlatego warto przygotować się do nich wcześniej.

Więcej informacji:

Projekt rozporządzenia określającego różne rodzaje opakowań:
http://ekopix.pl/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-przykladowego-wykazu-wyrobow-ktore-uznaje-sie-albo-nie-uznaje-sie-za-opakowanie/

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000888