Lista kandydacka (SVHC)

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, Europejska Agencja Chemikaliów tworzy listę substancji zidentyfikowanych jako „wzbudzające szczególnie duże obawy” (eng. Substances of Very High Concern).

Substancje te są kandydatami do włączenia do załącznika XIV rozporządzenia – wykazu substancji które podlegają procedurze udzielania zezwoleń. Substancje w tym załączniku mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Substancje SVHC identyfikuje się za pomocą procedury zgodnej z art. 59 rozporządzenia REACH.

Lista substancji

Aktualna lista substancji znajduje się zawsze na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów. Dostępna jest ona pod tym adresem.

Aktualnie na liście znajdują się 144 substancje (stan na dzień 20 czerwca 2013).

Czy na pewno mam substancje SVHC w firmie?

Aby upewnić się, że nie posiadamy substancji SVHC, musimy w pierwszej kolejności zidentyfikować produkt.

Należy ocenić, czy dany produkt jest substancją, mieszaniną, wyrobem, czy towarem. SVHC stosuje się do ich wszystkich. Nie ma znaczenia również stan skupienia produktu.

Następnie należy ocenić z jakim produktem mamy do czynienia. Jeśli jest to substancja jednoskładnikowa – łatwo sprawdzimy czy znajduje się na liście. Jeśli jest to produkt składający się z kilku składowych, należy ocenić każdą z nich na podstawie kart charakterystyki, bądź danych dostarczonych od dostawcy substratów.

Obowiązki przy pojawieniu się SVHC w wyrobie

Jeśli okaże się, że w Państwa produkcie znajduje się minimum 0,1% wagowo substancji na liście kandydackiej (lub całościowo 1 tony rocznie) – zobowiązani są Państwo dostarczyć wymagane przez prawo informacje do ECHA (art. 7 ustęp 4 ustawy REACH).

Przekazywane informacje obejmują:
a) dane identyfikujące i kontaktowe wytwórcy lub importera określone w sekcji 1 załącznika VI, z wyjątkiem miejsc, w których ma miejsce ich stosowanie;
b) jeden lub więcej numerów rejestracji, o których mowa w art. 20 ust. 1, jeżeli są one dostępne;
c) dane identyfikujące substancję określoną w sekcjach 2.1–2.3.4 załącznika VI;
d) klasyfikację substancji zgodnie z sekcjami 4.1 i 4.2 załącznika VI;
e) krótki opis zastosowania (zastosowań) substancji znajdującej się w wyrobie, zgodny z sekcją 3.5 załącznika VI, oraz zastosowań wyrobu (wyrobów);
f) zakres wielkości obrotu substancji, taki jak 1–10 ton, 10–100 ton itd.

Pełna lista obowiązków które Państwa czekają przy pojawieniu się substancji SVHC jest dostępna pod tym linkiem: http://echa.europa.eu/pl/candidate-list-obligations

Jeśli są Państwo świadomi substancji SVHC – proszę niezwłocznie zgłosić to do ECHA!

SVHC ciągle się zmienia! Aktualizuj listę!

Należy pamiętać, że lista SVHC niezmiennie ewoluuje. Co około 6 miesięcy do listy dopisywane są nowe substancje. Jest to o tyle problematyczne, że w firmie muszą być Państwo pewni, że wszystkie produkowane bądź importowane przez Państwa produkty są/lub nie są na liście.

Warto wysłać informacje do dostawców by na bieżąco aktualizowali dane o swoich substancjach bądź informowali Państwa o zmianach w recepturach.

Warto również na bieżąco śledzić zmiany na liście które pojawiają się najczęściej (ale nie zawsze) w czerwcu i grudniu.

Po aktualizacji listy mają Państwo nie więcej niż 6 miesięcy na przedłożenie informacji do ECHA jeśli w wyrobach pojawią się substancje które zostały „nagle” włączone do listy SVHC.

Trudności z identyfikacją wyrobu

Często jest tak, że importowane przez Państwa produkty mogą pochodzić z krajów, gdzie nie przykłada się do pełnej identyfikacji danego produktu. W tym wypadku niestety prawo jest bezwzględne i narażają się Państwo na kary finansowe oraz pozbawienia wolności. Jak z tym walczyć?

Jeśli bazują Państwo na kartach charakterystyki substancji, warto pamiętać o artykule 33 rozporządzenia REACH:

Artykuł 33
Obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach
1. Dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1 % wag. substancję spełniającą kryteria zawarte w art. 57 i zidentyfikowaną zgodnie z art. 59 ust. 1 przekazuje odbiorcy L 396/96 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.
2. Na żądanie konsumenta dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1 % wag. substancję spełniającą kryteria zawarte w art. 57 i zidentyfikowaną zgodnie z art. 59 ust. 1 przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.

Odpowiednie informacje przekazywane są bezpłatnie w terminie 45 dni od otrzymania stosowanego żądania.

Oznacza to, że mogą Państwo zażądać od dystrybutora pełnej informacji w formie karty charakterystyki i powinni ją Państwo otrzymać bezpłatnie w przeciągu 45 dni od daty pierwszej prośby. Często firmy rozwiązują, przekazując karty z dostawą, bądź jako dodatkowe informacje do faktury. Jest to również zgodne z prawem.

Warto tu też zwrócić uwagę, że do Państwa również mogą przychodzić prośby o karty charakterystyki wyrobu i musi ona być zgodna z REACH. Mogą tu zaistnieć pewne trudności, jeśli nie zidentyfikowali Państwo jeszcze substancji SVHC które pojawiły się niedawno, a termin 45 dni może być zbyt krótki.

Więcej informacji:

Lista kandydacka na stronach Krajowego Centrum Informacyjnego
http://reach.gov.pl/listasvhc