NEPCon jako Organizacja Monitorująca przy EUTR!

27 sierpnia 2013 roku, Komisja Europejska zatwierdziła pierwsze Organizacje Monitorujące w myśl Art. 8 rozporządzenia EUTR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna). Jedną z nich jest działający w Polsce NEPCon – jedyna OM działająca w Polsce.

Zgodnie z Rozporządzeniem, Organizacja Monitorująca zajmuje się:

a) utrzymuje i regularnie ocenia system zasad należytej staranności określony w art. 6 i przyznaje podmiotom prawo do stosowania tego systemu;

b) weryfikuje, czy podmioty te właściwie stosują system zasad należytej staranności;

c) w przypadku gdy podmiot nie stosuje właściwie swojego systemu zasad należytej staranności, podejmuje odpowiednie działania, w tym powiadamia właściwe organy, jeżeli podmiot ten znacząco lub wielokrotnie uchybił swoim obowiązkom.

Rolą OM jest udzielanie pomocy operatorom z UE w wypełnianiu ich obowiązków, poprzez stworzenie Systemu Należytej Staranności (DDS) dla legalnie pozyskiwanego drewna oraz prowadzenie regularnej oceny wdrożonego systemu. Decyzja o współpracy z OM jest dobrowolna i nie zwalnia firmy z ponoszenia odpowiedzialności. Najważniejszą korzyścią dla firm angażujących się we współpracę z OM jest uzyskanie pomocy w spełnieniu wymogów EUTR oraz świadomość, że można ufać jakości powstałego Systemu Należytej Staranności i jego ocenom. Jest to więc instytucja spełniająca kluczową rolę we wspieraniu firm, które chcą postępować zgodnie z EUTR-em.

Rozporządzenie EUTR obejmuje bardzo konkretne wymagania dla firm importujących produkty pochodzenia drzewnego oraz wpływa na funkcjonowanie tysięcy przedsiębiorstw w całej UE.

NEPCon jest jedną z dwóch organizacji, które jako pierwsze zostały uznane za kompetentne, aby wspomagać przedsiębiorstwa w zapewnieniu zgodności z przepisami EU Timber Regulation (EUTR), ale jedyną działającą na rynku polskim. Druga Organizacja Monitorująca uznana przez Komisję Europejską to Conlegno z Włoch.

Lista uznanych organizacji monitorujących została już opublikowana na stronie Komisji Europejskiej.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług firmy NEPCon – zapraszam do odwiedzenia strony internetowej bądź kontaktowania się z poniższymi osobami:

Joanna Kurowska – Specjalista ds. Certyfikacji i CSR

jk@nepcon.net | +48 609 101 590

Piotr Nowak – Koordynator usług weryfikacji legalności NEPCon
pn@nepcon.net | +48 603 665 495

Pełna treść komunikatu prasowego w języku angielskim dostępna jest tutaj.