Operat wodnoprawny

 OPERAT WODNOPRAWNY

Operat wodnoprawny jest dokumentem wymaganym przez urząd podczas starania się o pozwolenie wodnoprawne. Sam operat jest dość wymagającym i obszernym dokumentem, którego napisanie mogą Państwo zlecić wykwalifikowanemu pracownikowi, bądź firmie zewnętrznej. Nie trzeba posiadać żadnych uprawnień by móc samodzielnie stworzyć operat!

Sam dokument musi być stworzony w minimum 2 egzemplarzach (jedna z nich trafia do zainteresowanego urzędu), w formie pisemnej, drukowanej oraz na nośnikach danych jako dokument tekstowy. Część graficzna operatu powinna zawierać pliki typu wektorowego lub rastrowego.

Operat oprócz głównych rozdziałów, które zostaną omówione w dalszej części, powinien również zawierać szereg załączników, które wymaga urząd, takich jak:

 • Kserokopia decyzji o lokalizacji inwestycji której dotyczy pozwolenie
  Czyli miejsce w którym znajduje się inwestycja. Mapy, czy inne dokumenty będą tu potrzebne
 • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • Zgoda właścicieli urządzeń kanalizacyjnych.
  Ważne jedynie w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 • Uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych
  Niezbędne do wykonywania prac wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
 • Dokumentacja hydrogeologiczna
  W przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych
 • Projekt instrukcji gospodarowania wodą
  W przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Oprócz tych, wymaganych urzędowo dokumentów, Państwa operat powinien składać się z dwóch części. Części opisowej i graficznej:

Część opisowa operatu powinna zawierać:

 1. Podstawę opracowania
 2. Materiały źródłowe
  1. Zakres opracowania
 3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne
 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
 5. Stan Prawnu nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód
  1. Informacja o tytule prawnym instalacji
  2. Lokalizacja instalacji
 6. Obowiązki ubiegającego się w stosunku do osób trzecich
 7. Opis instalacji urządzeń służących do oczyszczania oraz odprowadzania ścieków
 8. Określenie warunków meteorologicznych
 9. Stan i skład ścieków
  1. Jakość ścieków opadowych
  2. Jakość ścieków bytowych
 10. Określenie wielkości odprowadzonych wód opadowych
 11. Odbiornik wód opadowych
 12. Oddziaływanie gospodarki ściekowej na wody odbiornika
 13. Zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków
 14. Postępowanie w przypadku awarii
 15. Wnioski końcowe
 16. Załączniki

Część graficzna powinna zawierać:

 1. Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu
 2. Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń
 3. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych
 4. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych
 5. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska – w przypadku wniosku o pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych.

Oczywiście organ właściwy do wydania pozwolenia może ograniczyć, lub zmienić zakres opracowania i odstąpić od niektórych wymagań dotyczących operatu. Proszę więc, by w pierwszej kolejności sprawdzili Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej, jakich danych do operatu będzie wymagał od Państwa urząd.