Opłata za rejestrację

REACH jest rozporządzeniem unijnym, więc opłaty naliczane są w euro. Wszystkie opłaty przekazuje się do ECHA na rzecz rozwoju systemu, infrastruktury, opłacenia urzędników i udzielenia dalszych zezwoleń.

Warto zwrócić uwagę, że od 20 marca 2013 roku, weszło w życie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 254/2013, zmieniające rozporządzenie Nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia REACH.

Rozporządzenie dostępne jest pod tym adresem. Obniża ono koszty rejestracji dla małych i średnich przedsiębiorstw, które dla niektórych państw były nieadekwatnie wysokie.

Poprzednie rozporządzenie z 2008 roku dostępne jest pod tym adresem.

Punkt Konsultacji do Spraw REACH opublikował w 2012 roku informację o kosztach które poniósł przemysł ze względu na rejestrację REACH w pierwszym terminie. Przedsiębiorcy wydali 2,1 miliardów €, 2 razy więcej niż wstępnie zakładała Komisja Europejska. Więcej można przeczytać pod tym adresem.

Więcej informacji:

O opłatach z REACH Helpdesk:
http://reach.gov.pl/oplaty