Oznaczenia recyklingu na opakowaniach

Oznaczenia recyklingu na opakowaniach różnych produktów są bardzo ważne i reguluje je zarówno europejska jak i polskie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. 2004 nr 94 poz. 927).

Dzięki temu określono 7 grupa materiałowych do których w Polsce należy stosować symbole recyklingu na opakowaniach produktów.

znaki

Interpretacja prawa polskiego

Wcześniejsza ustawa w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań ukazuje wygląd symboli. Jednakże istnieje jeszcze ustawa która określa w jakich przypadkach jak powinno się stosować i łączyć te symbole. Ustawą tą jest jeszcze ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638)Jednakże od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będzie nowa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)

Dla przedsiębiorców stosujących ustawę z 2001 roku, najważniejszy jest artykuł 6 tej ustawy:

Art. 6. 1. Producent i importer opakowań mają obowiązek ich oznakowania, chyba że rodzaj opakowania tego nie wymaga.
2. Oznakowanie powinno określać:
1) rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania,
2) możliwość wielokrotnego użytku opakowania,
3) przydatność opakowania do recyklingu.
3. Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeśli rozmiary opakowania na to nie pozwalają — na dołączonej do niego informacji.
4. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne i czytelne oraz powinno zachowywać trwałość również po otwarciu opakowania.

Warto wyciągnąć z tego artykuł dwie ważne informacje:

  1. Obowiązek oznakowania symbolami recyklingu jest na opakowaniu. Etykieta (nalepka) nalepiana na produkt nie jest fizycznie opakowaniem!
  2. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne i czytelne, ale nie ma podanych minimalnych rozmiarów oznaczenia.

Jeśli posiadają Państwo wyłącznie etykietę na produkcie, która jest w formie naklejki – nie wymaga się od Państwa nakładania na nią symboli recyklingu, jednakże wiele firm to robi, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten przepis zostanie poprawiony.

Przypominam, że jeśli już decydują się Państwo na stosowanie symboli recyklingu, to muszą Państwo je stosować zgodnie z polską ustawą, a jeśli produkt trafi do UE, to zgodnie z rozporządzeniem unijnym, które jest nieco inne od polskiego.

Konieczność umieszczania wyraźnych oznakowań nie limituje wielkości symbolu. To od nas zależy, czy symbol będzie miał 3 mm, czy 3 cm. Najlepiej wypróbować wydrukować kilka rozmiarów i na podstawie oceny przez kilku pracowników, sprawdzić, czy dla nich symbol wydaje się być czytelny.

Dla przedsiębiorców stosujących ustawę z 2013 roku (od 1 stycznia 2014) najważniejszy jest artykuł 15 ustawy:

1. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, wytwarzający opakowania, importujący opakowania oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań może umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na:
1) rodzaj materiałów, z których opakowania zostały wykonane;
2) możliwość wielokrotnego użycia opakowania w przypadku opakowań wielokrotnego użytku;
3) przydatność opakowania do recyklingu w przypadku opakowań przydatnych do recyklingu.
2. Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeżeli rozmiary opakowania na to nie pozwalają – na dołączonej do opakowania ulotce informacyjnej, w sposób, który nie stanowi przeszkody dla recyklingu odpadów opakowaniowych.
3. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe również po otwarciu opakowania. 
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory oznakowania opakowań, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Zasadniczą różnicą jest to, że nie mają już Państwo konieczności i nakazu umieszczania symboli recyklingu na opakowaniu, lecz mogą państwo umieszczać te symbole. Ich nie umieszczenie nie będzie wiązało się z karami jak to jest dotychczas.

Symbole recyklingu w Unii Europejskiej

Jeśli wysyłają Państwo produkt do krajów UE, obowiązuje was również prawo. W UE jest to Decyzja komisji z dnia 28 stycznia 1997, Nr 97/129/WE, ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Decyzja ta reguluje symbole recyklingu opakowań stosowane w UE i EOG.

Rozporządzenie Unijne dokłada wiele rodzajów opakowań i konieczności stosowania symboli, lecz nie wymaga stosowania strzałek recyklingu, wystarczy sam numer i skrót opisowy jak na przykład „5 PP”. Kody i numeracja symboli, na szczęście pokrywa się z kodami Polskimi.

Dodatkowe informacje:

Recykling na Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Recykling

Przykłady symboli recyklingu na Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbole_materia%C5%82%C3%B3w_do_recyklingu