Oznakowanie opakowań chemikaliów (CLP)

Jeśli posiadają Państwo produkty chemiczne, bądź wyroby zawierające chemikalia (szampony, żele, płyny), to obowiązuje Was rozporządzenie CLP (ang. Classification, Labelling and Packaging).

Rozporządzenie to działa równolegle z rozporządzeniem REACH i oba się uzupełniają w wielu kwestiach.

Samo rozporządzenie ujednolica oznakowania, klasyfikację i sposoby pakowania chemikaliów, które oparte są na globalnie zharmonizowanym systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS ONZ). Dzięki temu w każdym kraju powinny być jednakowe oznakowania produktów – chemikaliów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne.

Kluczowym rozporządzeniem jest tu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

Do tego rozporządzenia pojawiły się już 4 „dostosowania techniczne do rozporządzenia” tak zwane „ATP do CLP”.

Co się zmienia?

Najważniejszą i najwyraźniejszą zmianą są nowe piktogramy ostrzegawcze, które muszą pojawić się na wszystkich nowych produktach do 2017 roku.

Dla porównania: stare piktogramy (na górze) i nowe piktogramy zgodne z CLP (na dole)
Dla porównania: stare piktogramy (na górze) i nowe piktogramy zgodne z CLP (na dole)

Oprócz samych piktogramów zmieniają się ich znaczenia i opisy:

uproszczone_porownanie_klasyfikacji_i_oznakowania

A także zmianie ulega etykieta:

klasyfikacja2

Więcej informacji:

Punkt CLP Europejskiej Agencji Chemikaliów:
http://echa.europa.eu/pl/web/guest/regulations/clp

Nowe etykiety firmy BP:
http://www.bp.com/retail/sectiongenericarticle.do?categoryId=9044882&contentId=7077670

Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy:
http://www.czn.uj.edu.pl/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=42644

Wytyczne ECHA dotyczące znakowania wg CLP (poradnik PDF):
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_pl.pdf

Wstępne informacje ECHA dotyczące CLP:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_pl.pdf