Pozwolenie wodnoprawne – kiedy?

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku wielu prac prowadzonych na terenach w których wymaga się zmian gospodarowania wodami, bądź wymogiem budowy nowych urządzeń wodnych. Konieczność uzyskania takiego pozwolenia jest regulowana już od wielu lat. Aktualnie w tej sprawie obowiązuje ustawa z dnia 18 lipca 2001, Dz. U. Nr. 115, Poz. 1229, Prawo wodne. Tekst jednolity ustawy pojawił się dnia 10 stycznia 2012 roku, Dz. U. Nr. 0, Poz. 145.

Z punktu widzenia pozwolenia wodnoprawnego najważniejszy jest rozdział 4 ustawy Prawo wodne który mówi:

Art. 122.
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1)      szczególne korzystanie z wód

[…]

Punkt 1), ustępu 1. przy artykule 122. odnosi się do Artykułu 37 ustawy Prawo wodne, które określa co to znaczy szczególne korzystanie z wód:

Art. 37.

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

1)      pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;

2)      wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3)      przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;

4)      piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;

5)      korzystanie z wód do celów energetycznych;

6)      korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;

7)      wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

8)      rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Jeśli nie spełniają Państwo żadnego punktu z artykułu 37. – nie muszą Państwo uzyskiwać pozwolenia wodnoprawnego, ale proszę się nie martwić. Wracamy do art. 122, który określa jakie inne warunki muszą być spełnione, by pozwolenie było wymagane:

Art. 122.

[…]

2)      regulację wód oraz zmianę ukształtowanie terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

3)      wykonanie urządzeń wodnych;

[…]

Punkt 3), ustępu 1. przy artykule 122. odnosi się do Artykułu 9 ustawy Prawo wodne, jeszcze niedawno urządzeniami wodnymi były nazywane urządzenia w myśl artykułu 80 ustawy Prawo wodne, jednakże technika i sposoby wytwarzania urządzeń oraz ich podział doprowadziły do jednolitego nazewnictwa które określa dokładnie ustęp 19) artykułu 9:

Art. 9.

  1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
[…]

19) urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie spełnia żadnej litery z punktu 19), to nadal nie wymaga się od Państwa pozwolenia wodnoprawnego, lecz należy wziąć pod uwagę kolejne warunki rozporządzenia.

Wracamy więc do Art. 122:

Art. 122.

[…]

4)      rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

5)      długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

6)      piętrzenie wody podziemnej;

7)      gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

8)      odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;

9)      wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

10)  wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a, ust 1.

Punkt 10), ustępu 1. przy artykule 122. odnosi się do Artykułu 45a, ustęp 1 ustawy Prawo wodne. Czytamy w nim:

Art. 45.

  1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, uwzględniając art. 45 ust. 1 pkt 1, substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
  2. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie się kierował:

1)      potrzebą zapobiegania zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi, powodowanego wprowadzaniem do kanalizacji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

2)      podatnością substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;

3)      koniecznością redukcji substancji szczególnie szkodliwych w miejscu ich powstawania, gdy nie jest możliwe ich usunięcie w mechaniczno-biologicznych procesach oczyszczania.

Najważniejszy jest tu punkt 1. który odnosi się do innego rozporządzenia. Tym rozporządzeniem jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008, Dz. U. Nr. 229., Poz. 1538, zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Rozporządzenie to jest omówione w innym wpisie – zapraszam do jego przeczytania.

Jeśli już przebrną Państwo przez rozporządzenie Nr. 229 Poz. 1538 i określicie brak wprowadzanych substancji, warto potwierdzić to badaniami laboratoryjnymi w akredytowanym laboratorium.

Oczywiście nie trzeba badać wszystkich wskaźników, jedynie te, które podejrzewają Państwo, że mogą pojawić się podczas procesu czy na linii w Państwa firmie. Warto wziąć pod uwagę również rodzaje zanieczyszczeń które „przypadkowo” trafiają do ścieków, jak chociażby azot amonowy i azot azotynowy.

Ważną kwestią jest to, że NIE MOŻE być w ściekach tych substancji w jakimkolwiek stężeniu. Stężenie 0,000001 mg/m3 kwalifikuje się już do wykonania pozwolenia wodnoprawnego! Proszę się postarać o opinię laboratorium w którym będzie widnieć informacja, że ścieki nie zawierają żadnych substancji z listy. Będzie to dodatkowym potwierdzeniem dla urzędów.

Następnie wracamy z powrotem do Art. 122., lecz tym razem do ustępu 2., który mówi:

Art. 122.
2. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1)      gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

2)      wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,

3)      wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie

na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeśli wydano decyzje o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.

Ważna informacja – ustęp 2. artykułu 122. mówi wyłącznie o obszarach szczególnego zagrożenia powodzią! W pierwszej kolejności należy więc wystosować odpowiednie pismo (przykładowo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej) z prośbą, czy Państwa zakład znajduje się na takim obszarze. Pismo nie jest płatne. Dokument w odpowiedzi nakieruje Państwa decyzję, na to czy pozwolenie jest wymagane czy nie.

Jeśli spełniacie jakiekolwiek założenia rozporządzenia, a zwłaszcza artykułu 122. i pozwolenie wodnoprawne dla Państwa przedsiębiorstwa jest wymagane, to muszą Państwo napisać, lub zlecić napisanie Operatu Wodnoprawnego.

 

Zobacz więcej:

Omawiane rozporządzenie w systemie aktów prawnych sejmu:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082291538

Ustawa Prawo Wodne:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229