Rejestracja w REACH

Na początku warto zwrócić uwagę, że REACH dotyczy nie tylko branży stricte chemicznej, ale również wielu innych które wykorzystują substancje chemiczne lub produkty które z nich powstały.

Jak zidentyfikować swoją firmę?

Wszystkim tym firmom, REACH oraz ECHA nadała odpowiednie obowiązki w zależności od funkcji które pełnią. Wyróżnić więc możemy:

  • Producenta – czyli osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, wytwarzającą substancję na terytorium Wspólnoty;
  • Importera – czyli osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i odpowiedzialną za import;
  • Dalszego użytkownika – czyli osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i nie będącą producentem ani importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu, podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej;
  • Dystrybutora – czyli osobę fizyczną lub prawdą mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty, w tym osobę prowadzącą handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje oraz wprowadza do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu udostępniając ją stronom trzecim.

W zależności od roli w łańcuchu dostaw, należy dopasować swoją działalność do jednej z czterech powyżej.

Jakie są kryteria rejestracji?

Kiedy już zidentyfikujemy swoją rolę w łańcuchu dostaw, musimy zidentyfikować daną substancję, by ocenić czy istnieje potrzeba jej rejestracji oraz ewentualnego zgłoszenia ze względu na SVHC.

Najważniejszym jednak obowiązkiem jest sama procedura rejestracji w ECHA. Wymagana jest w zależności od rodzaju wyrobu i pewnych kryteriów:

  • Dla substancji produkowanych lub importowanych w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny – w ilości minimum 1 tony rocznie
  • Dla półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania – wytworzonych w ilości minimum 1 tony rocznie
  • Dla substancji zawartych w wyrobach jeśli spełnione są 3 warunki: ilość jednej danej zidentyfikowanej substancji we wszystkich wyrobach tego samego gatunku jest minimum 1 tona rocznie, substancja jest obecna w wyrobie w stężeniu minimum 0,1% wagowo, oraz zamierzone jest uwalnianie substancji podczas stosowania wyrobu.

Brak rejestracji substancji przy identyfikacji wiąże się z zakazem produkcji, importu i wprowadzania substancji do obrotu w UE i EOG, oraz z nakazem wycofania danego produktu jeśli już pojawił się na rynku.

Do kiedy muszę zarejestrować substancje?

ECHA dobrze wie, że rejestracja substancji to produkt długi i żmudny dla każdego przedsiębiorcy. Żeby ułatwić planowanie rejestracji wystosowała odpowiedni kalendarz:

Do 1 grudnia 2010 – rejestracja obejmuje substancje chemiczne produkowane lub importowane w ilościach powyżej 1000 ton rocznie, oraz substancji trwałych, ulegających bioakumulacji oraz toksycznych dla środowiska (PBT oraz vPvB) w ilościach powyżej 100 ton rocznie, oraz wszystkich substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne i wpływające na rozrodczość (CMR kat 1 i 2 wg Dyrektywy DSD lub CMR 1A i 1B wg Rozporządzenia CLP) w ilościach powyżej 1 tony rocznie.

Do 31 maja 2013 – rejestracja obejmuje substancje chemiczne produkowane lub importowane w ilościach 100 – 1000 ton rocznie.

Do 31 maja 2018 – rejestracja obejmuje substancje chemiczne produkowane lub importowane w ilościach powyżej 1 tony rocznie.

Gdzie zarejestrować?

Rejestracja odbywa się za pomocą portalu REACH-IT, który należy do ECHA. Link do portalu:
https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces

Portal czynny jest od poniedziałku do piątku od 10:00 do 21:00. W weekendy rejestracja nie jest możliwa.

Rejestracja jest żmudnym procesem, w którym wymaga się od przedsiębiorcy przedłożenia bardzo dużej ilości informacji o substancji, przedsiębiorstwie i wykorzystaniu. Wszelkie dokumenty które posiadają Państwo dotyczące danego wyrobu będą potrzebne i mogą wspomóc w procesie rejestracji.

ECHA proponuje również pomoc za pomocą programu IUCLID5 http://iuclid.eu/ oraz CHESAR http://chesar.echa.europa.eu/

Więcej informacji:

Informacja o rejestracji na stronach ECHA po polsku:
http://echa.europa.eu/pl/web/guest/regulations/reach/registration

Informacje o REACH-IT na stronach ECHA po angielsku:
http://echa.europa.eu/pl/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it

Informacje o rejestracji na stronach Helpdesku REACH:
http://reach.gov.pl/rejestracja