Wycinka drzew i krzewów

Nawet, gdy w firmie chcą Państwo się pozbyć chociażby jednego drzewa, trzeba uruchomić procedurę, która na szczęście nie jest trudna i wymaga wyłącznie podstawowej wiedzy. Niestety będzie konieczna również „papierologia”.

Na wstępie warto zaznaczyć, że muszą Państwo uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Zezwolenia te wydaje organ urzędowy taki jak Starosta, czy Wójt miasta w którym istnieje firma.

Wniosek o wycinkę drzew może złożyć wyłącznie posiadacz nieruchomości – gruntu na którym rosną drzewa. Warto na to zwrócić uwagę, gdy wnioskiem zajmuje się podległy pracownik. Oczywiście to on może go sporządzić, lecz w końcowym efekcie potrzebny jest podpis posiadacza firmy.

Wniosek składa się z kilku punktów:

  1. Imię, nazwisko, adres (nazwa i siedziba firmy na której należy wyciąć drzewa) oraz dane właściciela nieruchomości
  2. Tytuł prawny władania nieruchomością
  3. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu który chcą Państwo wyciąć
  4. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od ziemi
  5. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
  6. Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
  7. Wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy
  8. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Oczywiście wniosek może zawierać dane dotyczące kilkunastu drzew, bądź grupy krzewów, które chcemy usunąć. Nie trzeba składać jednego wniosku na jedno drzewo.

Złożenie wniosku nie jest obarczone żadną opłatą.

Usunięcie drzewa lub krzewu z reguły nie podlega opłacie, ale w niektórych przypadkach urząd może nakazać nasadzenie nowych drzew w zamian, bądź uiścić opłaty, gdy drzewa się nie przyjmą, bądź są wycinane bezpodstawnie.

Po złożeniu wniosku z reguły można się liczyć z wizytą inspektora środowiska, który oceni stan drzew do usunięcia i sporządzi stosowny raport, który następnie pozwoli urzędowi wydać pozwolenie.

Termin załatwiania spraw jest różny w różnych urzędach i może się wahać między 2 tygodniami a nawet kilkoma miesiącami. Warto mieć to na uwadze, gdy planujemy nowe przedsięwzięcie.

Kiedy pozwolenie nie jest wymagane?

Zależy to od zezwoleń różnych organów (przykładowo prezydenta miasta). Najczęściej zezwolenia nie wymaga się na wycinkę drzew owocowych, na plantacjach, drzew mających mniej niż 10 lat, oraz stanowiących zagrożenie.

Więcej informacji:

Podstawy prawne:

Art. 83 – 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 627 ze zm.),
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/d24896de8b04920e538ba9634ac2915f.pdf

obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M. P. z 2012 r. poz. 747).
Link

Biuro informacji publicznej:

Wycinka drzew i krzewów w mieście Poznań:
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/zezwolenie-na-usuniecie-drzew-lub-krzewow,1865/