Wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Artykuł 122. i 45. ustawy Prawo Wodne odnosi się również do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008, Dz. U. Nr. 229., Poz. 1538, zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Rozporządzenie to określa jakich substancji nie powinno być w ściekach które trafiają później do kanalizacji nie należącej do Państwa. Jeśli ścieki wędrują wewnątrz firmy po kanalizacji należącej do Państwa, a następnie opuszczając firmę trafiają do kanalizacji wewnętrznej (na przykład miejskiej) to muszą Państwo spełniać to rozporządzenie.

Gdy wykonują Państwo operat wodnoprawny to również muszą wziąć Państwo pod uwagę to rozporządzenie i ocenić jakie substancje mogą pojawić się w ściekach a nie powinny.

Wiele laboratoriów akredytowanych wykonuje badania pod to rozporządzenie.

Jego treść brzmi:

Na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Nowicki

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1538)

SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, KTÓRYCH WPROWADZANIE W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Substancje z wykazu l1):

1) rtęć(Hg);

2) kadm (Cd);

3) heksachlorocykloheksan (HCH);

4) tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCI4);

5) pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole;

6) aldryna (C12H8CI6);

7) dieldryna (C12H8CI6O);

8) endryna (C12H8CI6O);

9) izodryna (C12H8CI6);

10) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT);

11) polichlorowane bifenyle (PCB);

12) polichlorowane trifenyle (PCT);

13) heksachlorobenzen (HCB);

14) heksachlorobutadien (HCBD);

15) trichlorometan (chloroform) (CHCI3);

16) 1,2-dichloroetan (EDC);

17) trichloroetylen (TRI);

18) tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER);

19) trichlorobenzen (TCB);

20) dioksyny;

21) furany.

Substancje z wykazu II2):

1) arsen;

2) bar;

3) beryl;

4) bor;

5) chrom sześciowartościowy;

6) chrom ogólny;

7) cynk;

8) cyna;

9) kobalt;

10) miedź;

11) molibden;

12) nikiel;

13) ołów;

14) selen;

15) srebro

16) tal;

17) tytan;

18) wanad;

19) antymon;

20) fenole lotne (indeks fenolowy);

21) fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny;

22) węglowodory ropopochodne;

23) cyjanki wolne i cyjanki związane;

24) fluorki;

25) azot amonowy;

26) azot azotynowy.

Objaśnienia:

1) Substancje objęte wykazem I w przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

2) Substancje objęte wykazem II w przepisach, o których mowa w objaśnieniu pierwszym.

 

Zobacz więcej:

Omawiane rozporządzenie w systemie aktów prawnych sejmu:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082291538

Ustawa Prawo Wodne:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229